Chorus Mixtus
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Stadgar


STADGAR FÖR KÖREN CHORUS MIXTUS

Revisionsdatum 20080219, version 2.

Revisionsdatum 20120225, version 3.

Stadgar antagna på Chorus Mixtus årsmöte den 25 februrari 2012.

Föreningen bildades 20010115

Organisationsnummer 832000-6136

CHORUS MIXTUS är en profan, blandad kör med säte i Borgholms kommun på Öland.

Ändamål
Körens ändamål är att ge personer som tycker om att sjunga, utmaningen och upplevelsen av att få sjunga i kör. Berika kulturlivet på norra Öland. Kören är f n ansluten till Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Öland.

Grundläggande funktioner
Körens beslutade organ är dess medlemmar och beslut fattas vid medlems-, styrelse-, respektive årsmöte.

För körens verksamhet och förvaltning ansvarar en styrelse vilken utgörs av minst tre (3) och högst sju (7) körmedlemmar/ledamöter. Ordförande till styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

I revisorernas uppgift ingår såväl siffergranskning som sakrevision. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fjorton (14) dagar före årsmötet. Revisorerna skall överlämna sin berättelse senast sju (7) dagar före årsmötet.

Firmatecknare
Firmatecknarna skall vara styrelseledamöter i myndig ålder, vilka tecknar föreningens firma var för sig.
Firmatecknare utses vid konstituerande sammanträde.

Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår (1 januari - 31 december).

Körens årsmöte
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna senast tre veckor före årsmötets hållande.Kallelse kan ske vid ordinarie övningstillfälle, men styrelsen måste förvissa sig om att icke närvarande medlemmar också kallas.

Extra årsmöte skall hållas om minst hälften av körens medlemmar så begär, eller om revisorerna begär detta.

Motioner / Förslag
Motioner skall vara styrelsen tillhanda när som helst under verksamhetsåret dock senast två veckor före årsmötet.
Såväl styrelse som medlemmar får lämna förslag till ärenden som skall avhandlas vid årsmötet.

Stadgeändring
Föreningens stadgar får endast ändras vid ordinarie, eller extra, årsmöte med minst 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgar kan lämnas in som motion. Ärendet skall beredas av styrelsen innan årsmöte. Förslag till stadgeändring skall skriftligt tillställas körmedlemmarna i samband med kallelse till årsmöte.

Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen krävs två på varandra årsmötes-, eller extraårsmötesbeslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I händelse av körens upplösande skall eventuella tillgångar överlåtas till likartad verksamhet på norra Öland.


Vid årsmöte skall dagordningen innefatta nedanstående punkter:

 

  1. Mötets öppnande

  2. Beslut om mötets behöriga sammankallande

  3. Fastställande av dagordningen

  4. Val av årsmötesordförande

  5. Val av årsmötessekreterare

  6. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

  7. Justering av röstlängd

  8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut med anledning av årets resultat

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

13. Beslut med anledning av framställningar från styrelsen och inkomna motioner.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande års verksamhet

16. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar

17. Fastställande av medlemsavgiften

18. Val av musikalisk ledare

19. Val av ordförande till styrelsen

20. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen

21. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant

22. Val av övriga medhjälpare som är nödvändig för körens verksamhet

23. Val av tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning för en tid av ett (1) år

24. Övriga frågor

25. Årsmötets avslutande


Medlemskap
Medlemskapet i kören innebär för varje enskild körmedlem:
- att aktivt bidra till arbetsgemenskapen och endast i mycket trängande fall utebli från körrepetitioner och framträdanden
- noga hålla utsatta tider
- utan uppmaning i god tid inbetala medlemsavgiften, dock senast den 31 mars.
- vid eventuellt utträde ur kören återbetalas ej årsavgift

En övergripande strävan är, att det ska råda balans mellan stämmorna. Sångare, intresserade av att börja i kören hänvisas till dirigenten. Efter en prövotid fattar dirigenten beslut om eventuell antagning.

Förslag till hedersmedlemskap kan göras av enskild medlem eller av styrelsen. Frågan avgörs vid ordinarie årsmöte.

Körens normala repetitionstider är måndagar 19.00-21.30 med gemensam fikapaus. Extra repetitioner förekommer ett par gånger varje termin.

I varje stämma ska finnas en stämfiskal som skall fungera som kontaktman mellan dirigent och stämkamrater.

 

     Mars 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031

 Nyheter

  • INSTÄLLT!
INSTÄLLD Amerikakväll...
(2020-01-02)

  • Trd jul på Åkerbohemmet
Traditionsenligt sjön...
(2019-10-23)

  • Julsånger på Bovieran
Julens sånger sjöng v...
(2019-10-23)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen